Deze nieuwe stimuleringsregeling, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), zorgt ervoor dat bedrijven een korting krijgen op hun investeringen. Hiermee hoopt de overheid dat bedrijven hun investeringen in deze onzekere tijden niet uitstellen.

De coronacrisis zorgt voor roerige tijden. Veel bedrijven stellen hierdoor hun investeringsplannen uit. Het kabinet introduceert daarom een nieuwe investeringskorting: De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Doel van deze regeling is dat ondernemers hun investeringen juist vervroegen, in plaats van uitstellen.

Voor wie is de BIK?

Zowel mkb- als grootbedrijven die in Nederland loonbelastingplichtig zijn, kunnen in aanmerking komen voor de BIK-regeling.

De BIK-regeling koppelt investeringen aan een vermindering van de loonbelasting. Deze opzet zorgt ervoor dat de tegemoetkoming gelijk is bij alle werkgevers. Daardoor is de regeling ook voordelig voor ondernemingen die geen winst maken.

Onder BIK vallende investeringen

De BIK-regeling heeft een brede opzet en is gericht op alle soorten bedrijfsmiddelen die kunnen worden aangeschaft. Het begrip investeringen vindt aansluiting bij de definitie in de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Zo komen bijvoorbeeld bedrijfsinvesteringen als elektronica, machines, fysieke milieuvriendelijke middelen en computers in aanmerking.

De belangrijkste BIK voorwaarden:

 • Het moet gaan om nieuwe bedrijfsmiddelen (niet tweedehands).
 • De minimale waarde van het bedrijfsmiddel bedraagt 1.500 euro.
 • De investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020.
 • Investeringen dienen volledig te zijn betaald tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022.
 • De investering dient binnen zes maanden na volledige betaling in gebruik te worden genomen.

 

Regelingen tegelijkertijd benutten

Het BIK-voordeel mag worden ‘gestapeld’ met andere reeds bestaande fiscale stimuleringsregelingen en vormt daarmee een tijdelijke aanvulling op de kleinschaligheidsaftrek (KIA), de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Energie-investeringsaftrek (EIA).

+++++

Wat kan HGM voor mij betekenen?

Heb je als ondernemer investeringsplannen en vragen over de BIK-regeling? Of wil je iets weten over subsidies of andere of andere stimuleringsregelingen? HGM helpt je graag op weg met de BIK-regeling en andere subsidies. Ons team heeft een brede expertise. Zo kun je bij HGM bijvoorbeeld ook terecht voor innovatieadvies en fiscaal/juridisch advies. Neem contact met ons op via het telefoonnummer 085 020 11 05 voor een vrijblijvend gesprek.

Vragen?

Neemt contact op!

De subsidieregeling praktijkleren gaat definitief door tot 2023. Eerder werd gezegd dat de regeling eind dit jaar zou komen te vervallen, maar de Minister van OCW heeft anders besloten.

Er zijn enkele wijzigingen op de regeling doorgevoerd. Zo is de jaarlijkse deadline met een dag vervroegd naar 16 september. Ook wordt het CROHO-onderdeel gezondheidszorg, gedrag en maatschappij toegevoegd aan de regeling. Hierbij wordt ingespeeld op de behoefte aan uitbreiding in de sector Zorg en Welzijn.

De regeling opent weer in juni 2019 en sluit op maandag 16 september 2019. Tijdens deze opening heeft u de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het bieden van leer-/werkplaatsen voor het schooljaar 2018/2019.

Gaat uw organisaties gebruik maken van een extern adviestraject met als doel de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren? Dan kunt u dit traject financieren met een subsidie van 50%.  Maandag 12 november 2018 is het weer mogelijk subsidieaanvragen in te dienen voor de ESF-regeling.

Hoeveel subsidie krijg ik?

De subsidie bedraagt per projectaanvraag 50% van de projectkosten. Met een maximum van €12.500 per project. Er dient minimaal €12.000 aan kosten te worden gemaakt.

 

Waar moet het project aan voldoen?
Het externe adviestraject is gericht op het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Daarnaast helpt de externe adviseur uw doelstelling te realiseren door:

 • het geven (en opstellen) van advies met een implementatieplan;
 • of het aanbieden van begeleiding bij de implementatie van een advies, waaronder het in dialoog gaan met de werknemers over werkverandering.

Voorbeeldprojecten die in aanmerking komen voor subsidie

 • HRM-advies (o.a. competenties, functieprofielen)
 • Loopbaanontwikkeling, coaching en leercultuur
 • Verbetering inrichting van het werk in relatie tot stressreductie en werkplezier
 • Interne communicatie bij verandering
 • Balans tussen werk en privé, arbeidstijdmanagement

 

Subsidieplafond: Wat is het budget
Per tijdvak is een budget beschikbaar van € 15 miljoen. Alleen complete aanvragen worden behandeld. Is het subsidieplafond overschreden, dan volgt er een loting.

 

Wees op tijd
Heeft u al concrete plannen? Wees er dan snel bij. De ervaring heeft ons geleerd dat op de eerste dag het subsidieplafond al wordt overschreden.
Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf maandag 12 november 2018 tot en met vrijdag 16 november 2018.

Vraag nu subsidie aan
of bel ons 085 – 020 11 05

Neem nu al contact op met onze ESF-adviseurs. Samen bereiden wij graag uw aanvraag voor, uiteraard op no cure no pay basis.

Minister van Engelshoven (OCW) heeft besloten om de Subsidieregeling Praktijkleren voort te zetten in 2019.

De wijze waarop de Minister haar besluit exact gaat invullen zal op Prinsjesdag definitief bekend worden gemaakt. Een tussentijdse evaluatie van de regeling door Regioplan is van doorslaggevende invloed geweest op haar besluit.
Deze evaluatie heeft aangetoond dat het aantal praktijkleerplaatsen groeit. Het aanbod van deze praktijkleerplaatsen kan echter mogelijk afnemen indien de subsidieregeling wordt afgeschaft.
Hoewel de subsidieregeling niet de belangrijkste reden vormt om praktijkleerplaatsen aan te bieden, lijkt het voor 50% van de werkgevers wél van invloed te zijn op het aantal praktijkleerplaatsen dat wordt aangeboden, aldus Regioplan. Van de geïnterviewde werkgevers zegt 25% zonder subsidie zeker minder praktijkleerplaatsen aan te zullen bieden. Nog eens 25% van de ondervraagden twijfelt of zij zonder de subsidieregeling evenveel praktijkleerplaatsen aan zouden bieden. In hoeverre de subsidieregeling effectief is, laat zich volgens Regioplan moeilijk vaststellen. Dit houdt verband met zowel de breedte van het veld als de invloed van de economische groei op de ruimte voor praktijkleerplaatsen bij werkgevers.

Over de regeling
De regeling Praktijkleren biedt subsidie, als compensatie voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding in de praktijk van leerlingen, deelnemers, studenten en werknemers die een beroepsopleiding volgen. De regeling stimuleert werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en leerwerkplaatsen. Hiermee hoopt de overheid de groeiende Nederlandse economie te voorzien van goed geschoolde arbeidskrachten.

Van Vliet in Hoogezand gaat als eerste snoepfabrikant in Nederland allergeenvrije zoetwaren produceren op basis van plantaardige stoffen.

Als snoepproducent is Van Vliet actief op de Europese zoetwarenmarkt. In hun fabriek produceren zij dagelijks grote hoeveelheden marshmallows. Met de productie van de eerste allergeenvrije snoepjes in Nederland, die ook minder calorieën bevatten, is de planning 25 extra banen (9 op hbo-niveau en 16 op mbo-niveau) te creëren. De samenstelling op basis van plantaardige grondstoffen opent nieuwe markten voor Van Vliet. Straks kunnen ook consumenten die om ethische of religieuze redenen geen dierlijke grondstoffen eten, genieten van snoep.

 

Subsidie voor productie van eerste allergeenvrije snoepjes in Nederland
Dit project wordt ondersteund met subsidie. De financiële bijdrage komt voort uit de regeling Innovatief en Duurzaam MKB Groningen. Deze regeling is bedoeld voor midden- en kleinbedrijven die duurzaam investeren en zorgen voor extra werkgelegenheid.

 

Bron: Subsidie voor productie van eerste allergeenvrije snoepjes in Nederland. (2018, 22 mei). Geraadpleegd op 25 mei 2018, van https://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/_nieuws/toon/Item/subsidie-voor-productie-allergeenvrije-zoetwaren-en-lichtgewicht-waterstofgasfles/

Erkende leerbedrijven die praktijkbegeleiding geven aan Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) komen ook in aanmerking voor subsidie. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700,- per praktijkleerplaats/schooljaar.

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 komen ook VSO-leerlingen in aanmerkingen voor de subsidie Praktijkleren. Het gaat hier wel om VSO-leerlingen die in het laatste jaar van hun opleiding zitten. Een algemene uitleg van de subsidie Partijkleren leest u hier.

 

Hoogte van subsidie Praktijkleren VSO

De subsidie is maximaal € 2.700,- per praktijkleerplaats/schooljaar. Deze ondersteuning geldt vanaf schooljaar 2017-2018. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het totaal aantal weken waarin u de leerling praktijkbegeleiding heeft gegeven.

 

Aan welke voorwaarden moet ik minstens voldoen? 

Ook voor deze regeling zijn er specifieke voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Om het overzichtelijk te houden, vertellen wij u de belangrijkste voorwaarden. Hier moet u minstens aan voldoen, wilt u in aanmerking komen voor subsidie voor de praktijkbegeleiding van VSO-leerlingen.

Minimale voorwaarden:

• Alleen praktijkbegeleiding in het laatste jaar van de opleiding komt in aanmerking voor subsidie.
• De VSO-leerling volgt het uitstroomprofiel ‘arbeidsmarktgericht’ of zit in een leer-werktraject binnen
het uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs’.
• De leerling staat ingeschreven aan een school voor het voortgezet speciaal onderwijs.
• U beschikt over een geldige en ondertekende stage-overeenkomst.

Let op: Deze subsidie is niet vooraf aan de praktijkbegeleiding aan te vragen.

 

Hulp nodig bij deze regeling?

HGM verzorgt op no cure no pay basis uw gehele traject van voorbereiding tot succesvolle aanvraag. Heeft u nog vragen over deze subsidieregeling praktijkleren, aarzel niet en stel ze gerust! Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

Word een HGM partner

Wij creëren al jaren financiële ruimte voor een breed scala aan bedrijven. Hier rechts zie je enkele van onze partners.

HGM referenties subsidieHGM referenties subsidie e-healthHGM referenties subsidiesubsidie metaalindustrie hgmHGM referenties subsidieHGM referenties subsidie horeca koeling