Algemene voorwaarden HGM Consultants B.V. 

De algemene voorwaarden van HGM Consultants B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder KVK 20101972.

Algemene voorwaarden HGM Consultants B.V.

1. Definitie
a. HGM Consultants B.V. met vestigingen te Breda, Heerenveen en Amsterdam, nader te noemen HGM.
b. De wederpartij: degene die een overeenkomst aangaat met of offerte aanvraagt bij HGM, nader te noemen de wederpartij.

2. Toepasselijkheid
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, alle diensten verricht door, alle producten geleverd door en alle overeenkomsten gesloten met HGM.
b. De toepasselijkheid van deze voorwaarden wordt door de wederpartij aanvaard door het vragen van een offerte en/of het verlenen van een opdracht en/of het sluiten van enige andere overeenkomst en voorts iedere handeling van de wederpartij waaruit kan worden afgeleid dat een overeenkomst is aangegaan.
c. Verwijzing door de wederpartij naar welke andere algemene voorwaarden dan ook wordt door HGM niet aanvaard.

3. Consumentenbepaling
a. Wanneer de wederpartij een natuurlijke persoon is, niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dan gelden deze voorwaarden onverkort, behoudens de bepalingen die in strijd zijn met het bepaalde, opgesomd in art. 6:236 en 6:237 BW. In deze gevallen geldt het bepaalde genoemd in genoemde artikelen van het burgerlijk wetboek.

4. Aanbieding en overeenkomst
a. Alle door HGM gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van drie maanden na dagtekening, tenzij anders is vermeld.
b. Tenzij anders vermeld, gelden alle prijzen exclusief omzetbelasting.
c. Een opdracht is verleend, nadat deze schriftelijk is bevestigd.
d. Aanvullende opdrachten worden pas uitgevoerd, nadat deze afzonderlijk schriftelijk zijn bevestigd.
e. Gedeeltelijke of gehele annulering door de wederpartij maakt deze schadeplichtig jegens HGM voor alle kosten welke reeds voor uitvoering van de opdracht zijn gemaakt, onverminderd het recht van HGM de wederpartij aan te spreken wegens winstderving.

5. Nakoming en levering
a. Leveringstermijnen worden door HGM bij benadering en naar beste weten opgegeven. Zij zijn niet bindend en overschrijding ervan maakt HGM op generlei wijze schadeplichtig, noch geeft dit de wederpartij het recht de opdracht te annuleren.
b. De wederpartij verplicht zich tijdig aan HGM inlichtingen en gegevens te verstrekken, nodig om de opdracht uit te voeren.
c. HGM heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten indien de wederpartij op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen of indien er redenen zijn aan te nemen dat dit het geval zal zijn. De hiermee gepaard gaande kosten, alsmede de reeds gemaakte kosten, zijn voor rekening van de wederpartij.

6. Facturering, betaling en eigendom
a. Facturering van het overeengekomen bedrag geschiedt, tenzij anders overeengekomen, na ontvangst van de eerste bevestiging van de toegekende gelden.
b. Wederpartij verplicht zich alle rekeningen binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen.
c. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, onverminderd het recht van HGM dit bedrag te vermeerderen met incasso-, gerechts-, en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van een advocaat. De incassokosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-.
d. Indien het voorgaande lid zich voordoet, zullen betalingen door of vanwege de wederpartij in eerste instantie worden aangemerkt als betaling van rente en kosten, ongeacht onder welke omschrijving de betaling werd verricht.
e. Zolang wederpartij niet aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijft al het geleverde eigendom van HGM.
f. In geval sprake is van een toegekende subsidie in de vorm van een extra fiscale aftrek m.b.t. de vennootschapsbelasting (zoals onder andere maar niet uitsluitend bij de MIA en EIA), dan wordt in alle gevallen het in de subsidieovereenkomst genoemde provisiepercentage berekend over de toegekende fiscale aftrek, vermenigvuldigd met het in dat jaar hoogst geldende vennootschapsbelastingpercentage.
g. In geval sprake is van een toegekende subsidie in de vorm van een versnelde afschrijvingsmogelijkheid m.b.t. de vennootschapsbelasting (zoals onder andere maar niet uitsluitend bij de VAMIL), dan wordt in alle gevallen een provisie berekend op basis van de aan de aanvraag besteedde uren vermenigvuldigd met een uurtarief van € 125,-.
h. In geval sprake is van een toegekende subsidie in de vorm van een vermindering afdracht loonbelasting (zoals onder andere maar niet uitsluitend bij de WBSO), dan wordt in alle gevallen het in de subsidieovereenkomst genoemde provisiepercentage berekend over de totale aan opdrachtgever toegekende afdrachtvermindering.
i. In geval sprake is van een toegekende subsidie in de vorm van een vermindering fiscaal inkomen voor de inkomstenbelasting (zoals onder andere maar niet uitsluitend bij de WBSO), wordt in alle gevallen het in de subsidieovereenkomst genoemde provisiepercentage berekend over de toegekende fiscale vermindering vermenigvuldigd met het in dat jaar voor opdrachtgever geldende inkomstenbelasting-percentage betreffende de hoogste belastingschijf met een minimum van de in dat jaar geldende 2e belastingschijf.
j. In geval sprake is van een toegekende subsidie in de vorm van een vermindering afdracht vennootschapsbelasting (zoals onder andere maar niet uitsluitend bij de INNOVATIEBOX), dan wordt in alle gevallen het in de subsidie-overeenkomst genoemde provisiepercentage berekend over de totale aan opdrachtgever toegekende afdrachtvermindering.
k. Onder toegekende subsidie wordt verstaan het subsidiebedrag zoals in de eerste beschikking van de subsidieverstrekker staat vermeld.
l. Onder uitbetaalde subsidie wordt verstaan het subsidiebedrag zoals dit aan subsidieontvanger daadwerkelijk is uitbetaald.
m. De provisievergoeding wordt, tenzij anders overeengekomen, altijd berekend over de toegekende subsidie, ook als het feit zich voordoet dat de uitbetaalde subsidie lager uitvalt dan de toegekende subsidie.
n. In het specifieke geval dat een subsidiabel project en/of investering van wederpartij geen of slechts gedeeltelijk doorgang vindt, dan blijft HGM gerechtigd de verschuldigde provisie op basis van de eerste subsidie beschikking / toekenning door te belasten en is wederpartij verplicht jegens HGM deze vordering te voldoen.

7. Reclame
a. Reclames dienen door wederpartij binnen 8 dagen na levering per aangetekend schrijven aan HGM ter kennis te worden gesteld, op straffe van verval van iedere aanspraak.

8. Aansprakelijkheid
a. Alle De aansprakelijkheid van HGM is beperkt tot ten hoogste 10% van de contractwaarde van de opdracht. Te allen tijde is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 1.500,-.
b. HGM sluit iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade uit, waaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/ of winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, waardevermindering, gemist voordeel, gemiste subsidie, en kosten die met de uitvoering van het project gemoeid zouden zijn als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.
c. HGM is nimmer aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door de door haar ingeschakelde derde(n).
d. De wederpartij vrijwaart HGM ter zake van alle mogelijke aanspraken en vorderingen van derden.

9. Geschillen
a. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda. HGM heeft echter het recht om de kwestie voor te leggen aan de rechter van de vestigingsplaats van de wederpartij.
b. Op de rechtsverhoudingen tussen HGM en haar contractspartijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Word een HGM partner

Wij creëren al jaren financiële ruimte voor een breed scala aan bedrijven. Hier rechts ziet u enkele van onze partners.

HGM referenties subsidieHGM referenties subsidie e-healthHGM referenties subsidiesubsidie metaalindustrie hgmHGM referenties subsidieHGM referenties subsidie horeca koeling